Psykodynamisk psykoterapi

start2webb

Jag har många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med olika typer av problem. Ångest, nedstämdhet, depressioner, relationsproblem och  sexuell problematik är några exempel.

Det finns många olika terapiformer. Denna ganska omfattande flora av namn kan troligen vara ganska förvirrande.
Mycket grovt kan man säga att det huvudsakligen finns två huvudfåror av psykoterapi de som har sina rötter i psykoanalysen och de som har rötterna i beteendeterapin.
Den terapiform som jag arbetar med är psykodynamisk psykoterapi. En terapi som har liksom psykoanalysen det omedvetna som en av hörnstenarna i sin idé om människans själsliv. Av det följer att en av de centrala uppgifterna i det psykoterapeutiska arbetet är att öka självförståelsen, göra de ibland till synes irrationella känsloreaktionerna begripliga. Ofta handlar nästa steg i arbetet i den psykodynamiska psykoterapin om att öka förmågan att hantera starka känslor och kunna använda de för öka livskvalitén.

I den psykodynamiska psykoterapin är relationen mellan psykoterapeuten och den som söker hjälp central för att arbetet ska kunna vara framgångsrikt. Förtrolighet kräver förtroende, detta till synes självklara konstaterande är inte alltid lätt att åstadkomma i terapirummet. Den som söker hjälp har ofta varit med om besvikelser i sina relationer, rädslan och misstron är inte sällan närvarande på ett många gånger undanglidande sätt. Lidandet bidrar till en önskan om att förstå sig själv och en förhoppning om förändring. Detta motsägelsefulla spänningsfält gör att det ofta krävs tid för att förändringar ska kunna komma till stånd.

Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med olika människor. Det gäller såväl ålder som andra faktorer.

Vanligtvis arbetar jag med en mötesfrekvens av en till två ggr i veckan. Arbetet sker på min mottagning som är belägen i centrala Stockholm.