Psykodynamisk terapi vid depression

Depression och nedstämdhet tillhör de vanligaste anledningar för människor att söka hjälp av olika slag. Den psykodynamiska psykoterapin vid depression lämpar sig väl som hjälp i dessa situationer.

Det finns olika tecken på att en person är nedstämd. Det handlar ofta om symptom som orkeslöshet, tungsinthet, uppskjutande, sömnproblem och dessutom passivitet med tendenser att isolera sig. Andra viktiga kännetecken är bristande självkänsla och självförtroende. Med andra ord är det vanligt med många olika symptom parallellt och i olika grader.
Ytterligare en viktig faktor är att dessa olika kännetecken är mer eller mindre permanenta och variationerna i måendet är relativt små och vaga, den grundläggande ”tyngden” finns där. Givetvis kan yttre händelser av framgång respektive motgång påverka situationen. Oftast ger framgången bara tillfällig förbättring däremot motgångar leder ganska lätt till fördjupning av depressionen.
Anledningen till det ligger i att människor med utpräglad depressiv läggning är ofta starkt för att inte säga obarmhärtigt självkritiska.

Kort om det psykoterapeutiska arbetet

Som alltid i psykoterapi är att bygga upp förtroendet och därmed samarbetsklimatet i fokus, utan det kan inte de invanda tankegångarna bli problematiserade.

Det är en oundgänglig del av allt psykoterapeutiskt förändringsarbete att de invanda sätten att organisera sitt tänkande behöver bli problematiserade. Inte minst gäller det tankar och bedömningar av den egna personen. Självvärderingen har en överdrivet negativ slagsida. Det är så klart mycket svårt, närmast omöjligt att vara objektiv rörande den egna personen men hos deprimerade är detta (bedömningen av sig själv) i kraftig obalans.

En annan väsentlig del av arbetet är att tillsammans med den hjälpsökande försöka att skapa länkar och samband mellan olika delar av sin livshistoria. Inte minst gäller det hur förbindelser och mönster som skapas tidigt i livet går igen i vuxenålder.

Man kan säga att en stor del av problemet är att många människor använder handlingar och tankemönster som var rimliga och kanske helt nödvändiga tidigt i livet under andra perioder av tillvaron där förhållanden och relationer ser ofta helt annorlunda ut.

Att arbeta tillsammans och avtäcka och problematisera dessa mönster är verksamt bidragande till en förändring.

Läs mer om:

Psykoanalys

Psykoterapi för unga vuxna

Parsamtal

Kriser

Om psykodynamisk psykoterapi vid depression:

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9046653&fileOId=9046655